Bieg Europejski

27-29 listopada 2020
Tab 1
on
O biegu
„Europa nie powstanie ani od razu, ani według jednego planu. Będzie powstawała poprzez konkretne osiągnięcia budujące rzeczywistą solidarność.” – tymi słowami Robert Shuman przedstawiał w 1950 r. ideę zjednoczonej Europy.

 

W 2009 roku Polska świętowała 5 lat przynależności do Unii Europejskiej. Przez ten czas odegrała ważną rolę w strukturach zjednoczonej Europy. Jednym z wyrazów tego było zaangażowanie w opracowanie postanowień Traktatu Lizbońskiego, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. Pozostając w atmosferze ważnych dla zjednoczonej Europy wydarzeń, Bieg Europejski będziemy celebrować właśnie wokół Traktatu Lizbońskiego. A jedenastolecie tych wydarzeń można uczcić aktywnie na kilka sposobów:

- marsz nordic walking – dla fanów chodzenia z kijkami proponujemy trasę o długości 5 km

- Bieg Europejski 5 km – zwolennicy szybkich ale krótszych dystansów będą mieli okazję wystartować na dystansie 5 km

- Bieg Europejski 10 km – główny dystans Grand Prix Gdyni, 10 km po Twojej ulubionej trasie!

WIRTUALNY BIEG EUROPEJSKI

Dołącz do Wirtualnego Biegu Europejskiego i ruszaj na swoją ulubioną trasę! Masz także więcej czasu i możesz poprawiać swój wynik wiele razy. Wirtualna zabawa będzie trwała od 27 do 29 listopada.
W biegu wirtualnym obowiązują te same dystanse co w biegu realnym: biegowe 5 i 10 km oraz 5 km nordic walking.

on
Program
on
Trasa

TRASA 10 KM

TRASA 5 KM

off
Regulamin cyklu

Regulamin cyklu Grand Prix Gdynia


 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem cyklu Grand Prix Gdynia jest firma SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.


II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Gdyni w Polsce i na świecie.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic.
 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Cykl Grand Prix Gdynia składa się z czterech biegów które odbędą się:
  • Biegu Urodzinowy – 16 lutego 2020
  • Bieg Europejski – 10 maja 2020
  • Nocny Bieg Świętojański – 27 czerwca 2020
  • Bieg Niepodległości – 8 listopada 2020
 1. Start zawodników odbędzie się:
 • w przypadku Biegu Urodzinowego o godzinie 9:00 dla dystansu 5km oraz o godzinie 10:00 dla dystansu 10 km.
 • w przypadku Bieg Europejski o godzinie 9:00 dla dystansu 5km oraz o godzinie 10:00 dla dystansu 10 km. 
 • w przypadku Nocny Bieg Świętojański – o godzinie 20:00 dla dystansu 5km oraz o godzinie 21:00 dla dystansu 10 km.
 • w przypadku Bieg Niepodległości – o godzinie 9:00 dla dystansu 5km oraz o godzinie 10:00 dla dystansu 10 km.
 1. Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora strefach. 
 2. Start z „późniejszej” strefy, niż ta przydzielona, wiąże się z przypisaniem do numeru zawodnika czasu startu strefy, z której zawodnik faktycznie wystartował.
 3. Zawodnicy, którzy wystartują w strefie ustawionej bliżej Startu niż strefa do której zostali przyporządkowani podczas rejestracji, otrzymują 3 minuty kary za każdą pominiętą strefę. Kara doliczana będzie do czasu netto osiągniętego przez zawodnika. 
 4. Osoby, które zostaną ukarane za start z niewłaściwej strefy startowej automatycznie nie zostaną uwzględnione podczas ceremonii dekoracji w kategoriach, o których mowa w punkcie VIII regulaminu. 
 5. Przydział do konkretnej strefy następuje na podstawie deklarowanego w formularzu rejestracyjnym czasu ukończenia biegu. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety. 

IV. DYSTANS, TRASA BIEGU, LIMIT CZASU

 1.  Długość trasy: 5 km lub 10 km. Trasa posiada atest PZLA. 
 2.  Szczegółowa trasa biegu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gpxgdynia.pl, w  zakładce „Trasa”.
 3.  Trasa będzie oznaczona co 1 km. 
 4.  Wraz z przemieszczaniem się biegaczy, trasa będzie sukcesywnie wyłączana z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów organizatora). Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów, rolek, deskorolek oraz innych urządzeń mechanicznych.
 5.  Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
 6.  Ze względu bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników, uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika, startu ze zwierzętami, startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków.  Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane i niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę biegu.
 7.  Na trasie Biegu Europejskiego oraz Nocnego Biegu Świętojańskiego będzie zlokalizowany co najmniej jeden punkty nawadniania. 
 8.  Na trasie cyklu Grand Prix Gdynia będą rozmieszczone punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej, jak również wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi, nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.
 9.  Trasa Biegu może ulec zmianie na wskutek wystąpienia nieprzewidzialnych zdarzeń atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo zawodników.
 10. Limit czasu na ukończenie zawodów wynosi 45 minut (dla dystansu 5 km) oraz 90 minut (dla dystansu 10 km). 
 11.  Po upływie limitu zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy biegu. Do mety może dojechać pojazdem z napisem „Koniec biegu”.
 12.  Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1.  W cyklu Grand Prix Gdynia może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończy 16 lat. 
 2. W cyklu Grand Prix Gdynia mogą brać udział wszyscy chętni, niemających przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział poprzez formularz rejestracyjny na stronie SlotMarket.pl oraz opłacili wpisowe.
 3. Zawodnik ma możliwość otrzymania pakietu startowego, za pomocą usługi „Pakiet do domu”. Regulamin usługi „Pakiet do domu”
 4. Każdy zawodnik, startujący w cyklu Grand Prix Gdynia, musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów. W przypadku wykupienia usługi „Pakiet startowy do domu”, weryfikacja następuje przy odbiorze pakietu startowego, a zawodnik nie musi się już stawiać do ponownej weryfikacji w Biurze zawodów. 
 5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze zawodów. W przypadku wykupienia usługi „Pakiet startowy do domu”, Oświadczenie podpisywane jest przy odbiorze pakietu, w obecności kuriera.
 6.  Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
 7.  Zawodnicy, chcący wystartować z biegach z cyklu Grand Prix Gdynia używając kijków do Nordic Walking oraz kijków   trekkingowych, mają możliwość wystartowania w biegu tylko na dystansie 5 km, startując z ostatniej strefy startowej.
 8.  Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem   drogowym,   w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 9.  Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
 10.  Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
 11.  Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w cyklu Grand Prix Gdynia aż do wygaśnięcia   dyskwalifikacji.
 12.  Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
 13.  Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w załączonych do pakietów workach, na których, w wyznaczonym do tego miejscu,   należy przykleić naklejkę z numerem startowym.  
 14.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia na cykl Grand Prix Gdynia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na SlotMarket.pl. 
 2. Rejestracja cykl Grand Prix Gdynia odbędzie się:
 • a. Rejestracja na 4 biegi (Bieg Urodzinowy, Bieg Europejski, Bieg Świętojański, Bieg Niepodległości) odbędzie się w terminie 11 grudnia 2019 – 2 lutego 2020.
 • b. Rejestracja na Bieg Urodzinowy odbędzie się w terminie 18 grudnia 2019 – 2 lutego 2020.
 • c. Prerejestracja na Bieg Europejski dla uczestników Biegu Urodzinowego odbędzie się w terminie 17 – 23 lutego 2020.
 • d. Rejestracja na Bieg Europejski odbędzie się w terminie 24 lutego – 26 kwietnia 2020.
 • e. Prerejestracja na Nocny Bieg Świętojański dla uczestników Biegu Urodzinowego oraz Biegu Europejskiego odbędzie się w terminie 11 – 17 maja 2020.
 • f. Rejestracja na Nocny Bieg Świętojański odbędzie się w terminie 18 maja – 14  czerwca 2020.
 • g. Prerejestracja na Bieg Niepodległości dla uczestników Biegu Urodzinowego, Biegu Europejskiego oraz Nocnego Biegu Świętojańskiego odbędzie się w terminie 29 czerwca – 5 lipca 2020.
 • h. Rejestracja na Bieg Niepodległości odbędzie się w terminie 6 lipca – 25 października 2020.
 1. Limit uczestników w każdym biegu w cyklu Grand Prix Gdynia wynosi 5000 osób. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów. 
 2.  Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.
 3.  Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 4.  Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane. 
 5.  Opłata startowa za udział w cyklu Grand Prix Gdynia:
 • 50 PLN – za udział w pojedynczym biegu Grand Prix Gdynia
 • 45 PLN – za udział w pojedynczym biegu Grand Prix Gdynia dla mieszkańców Gdyni z Gdyńską Kartą Mieszkańca
 • 200 PLN – za karnet na cztery biegi z cyklu Grand Prix Gdynia
 • 180 PLN – za karnet na cztery biegi z cyklu Grand Prix Gdynia dla mieszkańców Gdyni z Gdyńską Kartą Mieszkańca
 • 80 PLN – cena w Biurze Zawodów, za udział w pojedynczym biegu Grand Prix Gdynia
 1. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail przesłany na adres podany w zgłoszeniu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika w portalu Slotmarket.pl.
 2. Osoby, które wniosą opłatę startową i nie będą miały przydzielonego numeru startowego, powinny posiadać ze sobą potwierdzenie płatności podczas odbioru pakietu. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych.
 4.  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 5.  Organizator dopuszcza przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika po wyczerpaniu się limitu miejsc. W takim przypadku zawodnik wchodzący na listę startową w miejsce innego uczestnika będzie zobowiązany wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 15 PLN. Pakiet można przepisać do 28 stycznia dla Biegu Urodzinowego, 22 kwietnia dla Biegu Europejskiego, 2 czerwca dla Nocnego Biegu Świętojańskiego, 24 października dla Biegu Niepodległości. Po tych terminach nie będzie możliwości przepisania pakietu.
 6. Każdy uczestnik, który przekaże pakiet startowy innej osobie, może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w  prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez SE Group sp. z o.o. na 2 lata. 

VII. PAKIET STARTOWY 

 1.  W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: - numer startowy z chipem i czterema agrafkami, - medal na mecie, - worek na odzież (depozyt), - zabezpieczenie medyczne, - pomiar czasu,  - możliwość skorzystania z szatni i depozytu,
 2. Uczestnicy, którzy wykupili karnet na wszystkie biegi z cyklu Grand Prix Gdynia i ukończyli wszystkie cztery biegi, otrzymają dodatkowy, piąty, medal. 
 3.  Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia, dostępnego w Biurze zawodów, oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.
 4.  Zawodnicy którzy wykupili pakiet startowy w cenie 45 PLN lub karnet w cenie 180 PLN będą zobowiązani pokazać Gdyńską Kartę Mieszkańca podczas odbioru pakietu startowego.
 5.  Odbiór pakietu startowego za inną osobę będzie możliwy na podstawie własnoręcznie podpisanych przez zawodnika upoważnienia i Oświadczenia oraz kserokopii/skanu dowodu/Gdyńskiej Karty Mieszkańca (do wglądu). 
 6.  Biuro zawodów będzie się mieścić na Alei Jana Pawła II, na przeciwko Akwarium Gdyńskiego. Biuro będzie czynne w następujących dniach i godzinach:
 • dla Biegu Urodzinowego: 15 lutego 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00 - 18:00,
 • dla Biegu Europejskiego: 9 maja 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00 - 18:00.
 • dla Nocnego Biegu Świętojańskiego: 20 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 18:00
 • dla Biegu Niepodległości: 7 listopada 2020r. (sobota) w godzinach 10:00 – 18:00
  UWAGA:
  W dniu biegu Biuro zawodów będzie nieczynne.
 1.  Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów bądź za pośrednictwem usługi „Pakiet do domu”, przekazywane są na cele charytatywne i nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
 2. Organizator dopuszcza możliwość zmiany dystansu do 7 dni przed zakończeniem rejestracji na dany bieg z cyklu Grand Prix Gdynia.

VIII. KLASYFIKACJA I WYNIKI

 1. Po zakończeniu cyklu Grand Prix Gdynia (w dniu 8 listopada 2020 roku) zostanie przeprowadzona klasyfikacja generalna oraz wiekowa
 2. W klasyfikacji generalnej, wiekowej, branżowej wlicza się osoby które ukończył co najmniej 3 z 4 biegów jednego dystansu.
 3. Klasyfikacja będzie prowadzona według na podstawie sumy najlepszych trzech czasów z cyklu Grand Prix Gdynia. W przypadku uczestnictwa w czterech biegach z cyklu, w klasyfikacji będą brane pod uwagę trzy najlepsze czasy uzyskane w cyklu Grand Prix Gdynia.
 4. W klasyfikacji generalnej pierwsze pięć miejsc kobiet i mężczyzn będą klasyfikowani po czasie brutto.
 5. W przypadku wystąpienia remisu czasowego w klasyfikacji generalnej oraz wiekowego decyduje lepszy czas z ostatniego biegu, w którym uczestniczył uczestnik. 
 6. W cyklu Grand Prix Gdynia prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • a/ kategoria generalna kobiet i mężczyzn;
 • b/ kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn:
 • c/ kategorie branżowe: samorządowców, służb mundurowych, bankowców
Kobiety Mężczyźni
K Klasyfikacja kobiet M Klasyfikacja mężczyzn
K 16 (16 – 19 lat) M 16 (16 – 19 lat)
K 20 (20 – 24 lata) M 20 (20 – 24 lata)
K 25 (25 – 29 lat) M 25 (25 – 29 lat)
K 30 (30 – 34 lata) M 30 (30 – 34 lata)
K 35 (35 – 39 lat) M 35 (35 – 39 lat)
K 40 (40 – 44 lata) M 40 (40 – 44 lata)
K 45 (45 – 49 lat) M 45 (45 – 49 lat)
K 50 (50 – 54 lata) M 50 (50 – 54 lata)
K 55 (55 – 59 lat) M 55 (55 – 59 lat)
K 60 (60 – 64 lata) M 60 (60 – 64 lata)
K 65 (65 – 69 lat) M 65 (65 – 69 lat)
K 70 (70 – 74 lata) M 70 (70 – 74 lata)
K 75 (75 – 79 lat) M 75 (75 – 79 lat)
K 80+ (80 lat i więcej) M 80+ (80 lat i więcej)
Najlepsza Gdynianka Najlepszy Gdynianin
 • d/ dla zawodników Nordic Walking będzie prowadzona klasyfikacja generalna dla kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja wiekowa 
Kobiety     Mężczyźni
K Klasyfikacja kobiet M Klasyfikacja mężczyzn
K 16 (16 – 19 lat) M 16 (16 – 19 lat)
K 20 (20 – 29 lata) M 20 (20 – 29 lata)
K 30 (30 – 39 lata)     M 30 (30 – 39 lata)
K 40 (40 – 49 lata) M 40 (40 – 49 lata)
K 50 (50 – 59 lata) M 50 (50 – 59 lata)
K 60 (60 – 69 lata) M 60 (60 – 69 lata)
K 70 (70 – 79 lata) M 70 (70 – 79 lata)
K 80+ (80 lat i więcej) M 80+ (80 lat i więcej)

 

 1. Po zakończeniu cyklu Grand Prix Gdynia (w dniu 8 listopada 2020 roku) zostanie przeprowadzona klasyfikacja generalna oraz wiekowa
 2. W klasyfikacji generalnej, wiekowej, branżowej wlicza się osoby które ukończył co najmniej 3 z 4 biegów jednego dystansu.
 3.  Klasyfikacja będzie prowadzona według na podstawie sumy najlepszych trzech czasów z cyklu Grand Prix Gdynia. W przypadku uczestnictwa w czterech biegach z cyklu, w klasyfikacji będą brane pod uwagę trzy najlepsze czasy uzyskane w cyklu Grand Prix Gdynia.
 4.  W przypadku wystąpienia remisu czasowego w klasyfikacji generalnej oraz wiekowego decyduje lepszy czas z ostatniego biegu, w którym uczestniczył uczestnik. 
 5.  W cyklu Grand Prix Gdynia prowadzone będą następujące klasyfikacje: a/ kategoria generalna kobiet i mężczyzn; b/ kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn: c/ kategorie branżowe: samorządowców, służb mundurowych, bankowców
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii. 
 7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.gpxgdynia.pl  oraz przekazane do informacji mediów.
 8. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są na adres: info@gpxgdynia.pl do 7 dni po zakończeniu biegu z cyklu Grand Prix Gdynia.
   

IX. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg z cyklu Grand Prix Gdynia otrzymają pamiątkowe medale na mecie. 
 2. Dekoracja odbędzie się po ostatnim biegu z cyklu Grand Prix Gdynia w dniu 8 listopada 2020 roku.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu trzech z czterech biegów z cyklu Grand Prix Gdynia. 
 4. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, statuetki oraz gadżety od sponsorów,  będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora do 31 grudnia 2020 roku. 
 5. Zdobywcy miejsc I-V w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody finansowe i puchary. Wysokość nagród w klasyfikacji generalnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gpxgdynia.pl  w zakładce „Nagrody”.
 6.  Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
 7.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
 8.  Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej oraz w kategoriach branżowych.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników cyklu Grand Prix Gdynia jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna. 
 2. Dane osobowe uczestników cyklu Grand Prix Gdynia przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
 3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.
 4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w cyklu Grand Prix Gdynia. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
 5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w cyklu Grand Prix Gdynia, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7.  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z cyklu Grand Prix Gdynia, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group sp. z o.o., Janki, ul Falencka 1B, 05-090 Raszyn, z dopiskiem „Grand Prix Gdynia - Reklamacja”,  do siedmiu dnie po zakończeniu biegu, którego reklamacja dotyczy, bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: info@gpxgdynia.pl.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące cyklu Grand Prix Gdynia rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących cyklu Grand Prix Gdynia będzie ostateczna.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Wszystkich uczestników cyklu Grand Prix Gdynia obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w biegu lub wykluczenia w jego trakcie.
 3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 4. Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, którą każdy zawodnik powinien wypełnić w celu łatwiejszej identyfikacji w razie wypadku. Tabela zawiera dane dotyczące przyjmowanych leków, ewentualnych uczuleń oraz numeru telefonu do osoby,  z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.
 5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną, co do udziały zawodnika w Biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Niezastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 6. Na trasę Biegu zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie. 
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 8. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy imprezy. 
 11.  W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 12.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego cyklu Grand Prix Gdynia
on
Regulamin biegu wirtualnego

Regulamin Grand Prix Gdynia Wirtualny Bieg Europejski (dalej jako: „Zawody”)

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Zawodów jest SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna (dalej jako: „Organizator”).

II. TERMIN

1. Zawody odbędą się w terminie 27 – 29 listopada 2020 roku

III. DYSTANS

1. Zawody zostaną rozegrane na dystansie 5 oraz 10 km.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach może wziąć udział osoba, która poprawnie zarejestrowała się na Zawody poprzez portal SlotMarekt.pl lub osoba, która posiada karnet Grand Prix Gdynia oraz dołączy do wyścigu, który znajduję się na platformie VRace by Sport Heroes.

2. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 50 PLN, natomiast dla mieszkańców Gdyni z Gdyńską Kartą Mieszkańca opłata startowa wynosi 45 PLN.

3. Rejestracja na Zawody jest dostępna w terminie 8 lipca – 25 listopada 2020 roku.

4. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

5. Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.

6. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail przesłany na adres podany w zgłoszeniu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika w portalu Slotmarket.pl.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest posiadanie bezpłatnego konta na stronie www.myvrace.com, poprawnie dokonanie rejestracji na Zawody za pomocą otrzymanego kodu oraz posiadanie urządzenia lub aplikacji mobilnej do mierzenia dystansu oraz czasu, która jest kompatybilna z portalem www.myvrace.com.

Aplikacje mobilne kompatybilne z portalem:

adidas Running by Runtastic, Decathlon Coach, Garmin Connect™, Nike Training Club, Nike Run Club, Fitbit, Rouvy, Run with Map My Run, Map My Ride GPS Cycling Riding, Walk with Map My Walk, Polar Flow, RunKeeper, Suunto, TomTom Sports, Withings Health Mate

10. Kody będą wysyłane do zarejestrowanych osób zarejestrowanych od 26 października 2020 roku, maksymalnie w przeciągu 72 godzin.

11. Wszystkie informacje techniczne dotyczące aplikacji oraz połączenia aplikacji z aplikacją mobilną znajdują się na stronie www.myvrace.com

12. Warunkiem ukończenia zawodów i otrzymania pakietu startowego należy ukończyć czynności w podanej kolejności:

a. Zarejestrowanie się do wyścigu w aplikacji VRace by Sport Heroes, n

b. Połączenie aplikacji wymienionej w punkcie 9. z aplikacją VRace by Sport Heroes,

c. Ukończenie zadeklowanego dystansu

d. Przesłanie wyścigu do aplikacji VRace by Sport Heroes.

UWAGA! Urządzenie lub aplikacja mobilna do mierzenia dystansu oraz czasu nie może być stopowana w trakcie aktywności.

13. Zadeklarowany dystans należy ukończyć po zarejestrowaniu się w aplikacji VRace by Sport Heroes oraz sprawowaniu aplikacji.

14. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom.

VI. PAKIET

1. Pakiet będzie wysyłany do uczestników, którzy ukończyli Zawody oraz opłacili opłatę startową. Każdy Zawodnik otrzyma tylko jeden pakiet. W pakiecie będzie zawarty medal.

2. Pakiet zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji w po 7 grudnia 2020 roku.

VII. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Zawodnik zarejestrowany na Zawody, będzie brał udział w programie lojalnościowym Grand Prix Gdynia.

2. Zawodnik będzie otrzymywał punkty, które będzie mógł wymienić na nagrody, będą przyznawane zgodnie z punktacją podaną na stronie www.gpxgdynia.pl w zakładce „Program Lojalnościowy”.

3. Punkty są przyznawane zawodnikowi w ciągu 14 dni po zaistnieniu czynności powodującej przyznanie Punktów.

4. Przyznane Punkty Uczestnik może wymienić na przedmioty (sprzęt sportowy, upominki) ujęte w Katalogu dostępnym na stronie www.gpxgdynia.pl w zakładce „Program Lojalnościowy”.

5. Odbiór Nagród możliwy jest tylko i wyłącznie w miejscu i czasie pracy biura zawodów biegów Grand Prix Gdyni

VIII. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1. Podczas Zawodów nie będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja generalna oraz wiekowa.

2. Wyniki będą udostępnione na stronie www.gpxgdynia.pl oraz www.myvrace.com oraz przekazane do informacji mediów.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Zawodów, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do operatora SlotMarket na adres: SE Group sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn, z dopiskiem „Grand Prix Gdynia - Reklamacja”, do 6 grudnia 2020 roku bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: info@gpxgdynia.pl.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Zawodów rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Zawodów będzie ostateczna

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Zawodów jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna oraz Sport Heroes 18/20 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris – France.
2. Dane osobowe uczestników Zawodów przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Zawodach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy Regulamin.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem.

3. Nieznajomość Regulaminu Imprezy nie zwalnia uczestnika z zasad określnych przez Organizatora w niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość i prędkość transmisji danych oraz za uwarunkowania techniczne jakie występują po stronie startującego.

6. Pakiet będzie wysyłany na koszt Organizatora.

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

on
Instrukcja

Do pobrania:

on
Wyniki

Wyniki Wirtualnego Biegu Europejskiego Grand Prix Gdyni

Do pobrania:

on
on
on
on
Usługi

gotowy?

Rejestracja odbywa się w serwisie Slotmarket.pl

Zarejestruj się

PARTNER TYTULARNY

MIASTO GOSPODARZ

PARTNER TECHNICZNY

SPONSORZY I PARTNERZY

ORGANIZATOR